INFORMARE SI ACORD
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Avand in vedere:
– Faptul ca SC DISTRIB ROM B.P.R. SRL(denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) prelucreaza
date cu caracter personal in activitatea desfasurata si necesitatea informarii persoanei vizate
in scopul unei manifestari de vointa libere, specifice si lipsita de ambiguitate privind
prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
– Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
va aducem la cunostinta urmatoarele:
Art. 1 Definitii ale termenilor utilizati
1.1 Prin ”Date cu caracter personal” partile inteleg orice informatii privind o persoana fizica
identificata sau identificabila (persoana vizata). Este o persoana fizica identificabila cea care poate fi
identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
1.2 Prin ”Prelucrare” partile inteleg orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
1.3 Prin ”Destinatar” partile inteleg persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt
organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o
parte terta. Nu sunt considerate destinatari autoritatile publice carora li se pot comnunica astfel de
date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu
dreptul intern.
1.4 Reprezinta ”Parte terta” o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism
altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub
directa autoritate a operatorului sau persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze
date cu caracter personal.
1.5 ”Consimtamantul persoanei vizate” reprezinta manifestarea de vointa libera, specifica,
informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
Art. 2 Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal ale persoanei vizate
2.1 Persoana vizata consimte ca Societatea sa prelucreze datele sale cu caracter personal in scopul
executarii relatiei contractuale perfectate intre parti, inclusiv perfectata la distanta prin mecanismul oferta – acceptare oferta. In acest scop, persoana vizata declara ca intelege ca datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate, in oricare din modalitatile de prelucrare prevazute conform art. 1.2 de mai sus, inclusiv vor fi divulgate prin transmitere sau punere la dispozitie, in orice mod, unor terti destinatari (cu titlu exemplificativ: autoritati si institutii publice, organe fiscale, furnizori de bunuri si servicii si parteneri de afaceri s.a), cand divulgarea este necesara, direct sau indirect, pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor nascute din contractul perfectat intre parti.
2.2 Persoana vizata declara ca intelege si consimte ca datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate de Societatea, inclusiv vor fi divulgate prin transmitere sau punere la dispozitie, in orice
mod, unor terti destinatari, in scopul indeplinirii unor obligatii legale, (precum, dar fara a se limita
la: obligatii fiscale, obligatii derivand din raporturile de munca/colaborare, obligatii privind garantii civile
s.a).
2.3 Societatea prin reprezentant, declara ca prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza in
mod echitabil, in scopurile determinate sau determinabile conform art. 2.1 si art.2.2 de mai sus, intr-o modalitate care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, fiind luate masuri tehnice si organizatorice adecvate.
3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale persoanei vizate
3.1 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derularii contractului. Datele cu caracter personal vor fi sterse intr-un termen de 1 an de la data incetarii contractului sau intr-un termen de 1 an de la data implinirii termenului legal de raspundere privind obligatii legale (precum: obligatii fiscale, obligatii decurgand din raportul de munca/colaborare, obligatii legale privind garantii garantii s.a.).
4. Drepturile persoanei vizate
4.1 Persoana vizata are dreptul de a solicita accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, precum si dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal. De asemenea, persoana vizata are dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.
4.2 Persoana vizata are dreptul de a-si retrage consimtamantul acordat conform prezentului inscris pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, in orice moment. In acest caz, persoana vizata declara ca i-a fost adus la cunostinta faptul ca retragerea consimtamantului poate impiedica
executarea contractului incheiat intre parti, situatie in care intreaga responsabilitate va apartine persoanei vizate, Societatea fiind exonerata de oricare culpa.
4.3 Persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal, din motive legate de situatia particulara in care se afla, inclusiv de a se opune crearii de profiluri sau cand prelucrarea are ca drept scop marketingul direct. Societatea nu utilizeaza datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri.
4.4 Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similat intr-o masura semnificativa.
4.5 Persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cand considera ca drepturile sale au fost incalcate.
4.6 In cazul in care se va constata o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si liberatile persoanei vizate, Societatea va informa fara intarzieri nejustificate persoana vizata si Autoritatea pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal despre aceasta incalcare.
4.7 Societatea declara ca nu va transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate catre tari terte sau catre organizatii internationale.
5 Responsabilitati
5.1 Societatea. declara ca a adus la cunostinta angajatilor sai, care in exercitarea atributiilor prelucreaza date cu caracter personal, necesitatea respectarii normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator.
5.2 In cazul in care Societatea isi incalca oricare dintre obligatiile asumate prin prezentul inscris, este raspunzatoare pentru prejudiciul suferit de persoana vizata. Persoana imputernicita de societate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal raspunde pentru prejudiciul cauzat din incalcarea obligatiilor stabilite conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
5.3 Societatea va raspunde solicitarilor persoanei vizate in legatura cu datele sale cu caracter personal, intr-un termen rezonabil, conform complexitatii acestora. Solicitarile persoanei vizate se vor adresa, in scris, la adresa gdpr@drom.ro
5.4 Societatea va revizui anual datele prelucrate, analizand necesitatea pastrarii acestora conform scopurilor mai sus mentionate. Datele care nu mai corespund scopurilor prelucrarii urmeaza a fi sterse.
5.5 Persoana vizata declara ca anterior a primit consimtamantul liber exprimat al persoanelor in favoarea carora s-au constituit drepturi conform contractului incheiat intre parti, pentru prelucrarea datelor lor personale in scopurile declarate la art. 2 de mai sus (alte persoane vizate).